7+

Хомушку Сайлык Хомушкуевна воспитатель разновозрастной группы Одуванчик

Арга-дуржулга солчулгазы

Оске коллегаларым-биле арга-дуржулга солчуп, бодумнун даарап кылган ажылдарым-биле силерни сонуургаттым. Тыва улустун эдилеп чораан унелиг эди — таалын. Шаанда тыва улус орта аъш-чем суп аар, хом-биле ус-шевер улус даарап кылыр турган. Аътка артынып алыр кылдыр эптиг кылдыр кылган турган. Бо удаада бодумнун сонуургалым-биле даарап кылган таалынны бараалгаттым. Чараш тыва хээлер-биле даарап каастаан. Тыва хээ бурузу… Далее

Из методкопилки Хомушку С.Х.

Хомушку Сайлык Хомушкуевна — воспитатель детского сада «Аяс» с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна, почти 28 лет работает на выбранном поприще. Каждый педагог имеет свои методические разработки, нам бы хотелось представить вам некоторые работы из методкопилки Сайлык Хомушкуевны. С.К. Шойгу Салаалар-биле оюннар презентация КЫЗЫЛ мастер-класс Ог кайгамчыктыг 101_педагогических_идей Кижи торелгеттеннин ажыглап ижип тыва аъ-чемммм Далее